Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Toepasbaarheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten door het bedrijf van Hoofd naar Hart coach, 1185SW Amstelveen, Nederland – eigenaresse Brenda de Bruin, KvK-nummer 64384063, btw-nummer NL131322412B01

Administratie / bereikbaarheid
U kunt de van Hoofd naar Hart coach voor informatie bellen op nummer 084-8843236. Indien de van Hoofd naar Hart coach niet bereikbaar is kunt u een bericht op de voicemail achterlaten, je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. (vakanties en weekenden uitgezonderd). Vermeld ten aller tijden het telefoonnummer waarop ik je kan terugbellen. Verder kan je ook via de mail contact opnemen, vanHoofdnaarHartcoach@ziggo.nl. Dit zal ik dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Betalingsvoorwaarden
De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur.

Betaalgegevens
Voor de consulten geldt een contante of vooruitbetaling. Bij overschijving zal ik na bijschrijving van het geld contact opnemen voor het inplannen van de afspraak.

Je kunt betalen via een bankoverschrijving naar rekeningnummer:
NL32 KNAB 0254 8958 32
AngelDreams, te Amstelveen

Vermeld bij je betaling het factuurnummer en je naam. Afspraken voor consulten via email of Skype vinden alleen plaats nadat de betaling is bijgeschreven op bovengenoemd rekeningnummer. Houd er rekening mee dat er enkele dagen over heen kunnen gaan voordat het geld is overgeschreven.

Disclaimer
De via deze website verkrijgbare diensten vervangen geen medische behandelingen mochten deze noodzakelijk zijn. Ik heb erkende opleidingen gevolgd maar ben geen arts. Neemt u dus voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, alvorens op consult te komen.
Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts/specialist.
De behandeling vervangt niet de reguliere geneeskunde en ik zal u ook nooit adviseren een behandeling van uw arts of specialist te stoppen.

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen.

De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van de van Hoofd naar Hart coach. De behandelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van de cliënt tijdens en na de behandeling. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat van de behandeling.
Iedere behandeling is anders en het effect van deze behandeling zal bij iedere cliënt anders zijn. Het wel of niet beleven van de behandeling is niet te garanderen.
Ik kan het positieve effect van mijn consulten niet garanderen. Iedere behandeling zal met de beste en oprechte intentie worden uitgevoerd en met u persoonlijk worden besproken indien dit nodig is.
Het kan zijn dat na de behandeling de klachten tijdelijk verergeren. Dit is meestal van korte duur.

Indien de cliënt medicatie gebruikt waarvan bekend is en/of welke voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen dient de cliënt hierover de informatie te verstrekken aan de van Hoofd naar Hart coach.

Indien de cliënt hiertoe geen informatie wenst te verstrekken is de van Hoofd naar Hart coach gerechtigd om iedere behandeling te staken en gestaakt te houden als ook om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De van Hoofd naar Hart coach behoudt zich ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Annulering van consulten
Bij annuleringen binnen 48 uur zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht. Bij annuleringen binnen 24 uur wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Annulering van workshops
Bij annuleringen binnen een week voor aanvang zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht. Bij annuleringen binnen 24 uur wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de van Hoofd naar Hart coach van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet tijdens of direct na afloop de van Hoofd naar Hrt coach schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

Overmacht
De van Hoofd naar Hart coach is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden vanaf 01-11-2017. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de van Hoofd naar Hart coach.